Polityka Prywatności i Plików Cookies

I. Postanowienia ogólne.

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane z dużej litery, występujące w treści niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies (zwanej dalej “Polityką Prywatności”), należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego RUNY.com.pl.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep od Konsumenta (zwanych dalej “danymi osobowymi”). Korzystając ze Sklepu Konsument akceptuje zasady Polityki Prywatności.

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (zwany dalej “Administratorem”). Administrator informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych w Regulaminie i treści niniejszej Polityki Prywatności.

 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Konsumenta i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień w ramach Sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

  a) przetwarzane zgodnie z prawem,

  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 6. Administrator, zgodnie z wymogami prawa, zgłosił zbiory danych osobowych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych.

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie upoważnienia Konsumenta do przetwarzania danych osobowych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówień lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 2. Zakres zbierania i przetwarzania danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

  a) imię i nazwisko,

  b) adres zamieszkania lub pobytu,

  c) adres e-mail,

  d) numer telefonu.

 3. Administrator może przetwarzać także następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Konsumenta z Usługi (dane eksploatacyjne):

  a) oznaczenia identyfikujące Konsumenta nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie II.2,

  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub System Teleinformatyczny, z którego korzystał Konsument,

  c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,

  d) informacje o skorzystaniu przez Konsumenta z Usług.

III. Polityka plików cookies.

 1. Sklep korzysta z plików cookies.

 2. Stosowane przez Sklep pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Konsumenta.

 3. Sklep nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu.

 4. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Sklepu, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Konsumenta.

 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) konfiguracji serwisu – dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Konsumenta oraz optymalizacji Sklepu,

  b) uwierzytelniania Konsumenta w Sklepie – utrzymania sesji Konsumenta (po zalogowaniu do Konta), dzięki której Konsument nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać danych autoryzacyjnych,

  c) analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Konsumenci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

 7. Administrator stosuje również zewnętrzne pliki cookies, wykorzystując je w celu:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  – Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage – zasady korzystania z plików cookies),

  b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:

  – Facebook.com (https://pl-pl.facebook.com/help/cookies/ – zasady korzystania z plików cookies),

  – Google+ (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=pl – zasady korzystania z plików cookies),

  – Twitter (https://support.twitter.com/articles/20170514 – zasady korzystania z plików cookies).

 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Konsumenta. Konsumenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu.

 10. Oprócz plików cookies Sklep może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Konsument wszedł na stronę Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Konsumenta danymi osobowymi.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisy prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.